(هنرهای تجسمی) پــوستر

تکنیک/قالب اثر: پوستر
نام مجموعه اثر:
جواهرانه هیئت              تعداد پوستر: ۱۴ عدد
نام هنرمند: رضا پارسا                            موضوع: حجاب و ایام فاطمیه
سال تولید: ۱۳۹۷

تکنیک/قالب اثر: پوستر
نام مجموعه اثر:
جواهرانه پلاس              تعداد پوستر: ۷ عدد
نام هنرمند: مهدی شاهوردی                  عکاس: مهدی الهیار بیگی، خانم کریما
گرافیک: مهدی شاهوردی                       موضوع: چادر و عفاف و حجاب
سال تولید: ۱۳۹۶

تکنیک/قالب اثر: پوستر
نام مجموعه اثر:
خانواده             تعداد پوستر: ۸ عدد   نام هنرمند: صادق جمالی 
موضوع:
خانواده در آیات قرآن        سال تولید: ۱۳۸۹

تکنیک/قالب اثر: پوستر
نام مجموعه اثر:
فمنیسم                  تعداد پوستر: ۳ عدد     نام هنرمند: مجید زارع، صادق جمالی
موضوع: نقد فمنیسم                         سال تولید: ۱۳۸۹

تکنیک/قالب اثر: کمیک پوستر
نام مجموعه اثر : فمنیسم              تعداد پوستر: ۱ عدد          نام هنرمند: محسن مالکی        موضوع: نقد فمنیسم                     سال تولید: ۱۳۸۹

تکنیک/قالب اثر: کمیک پوستر
نام مجموعه اثر : فمنیسم            تعداد پوستر: ۱ عدد        نام هنرمند: سید محمد پیغمبرزاده
موضوع: نقد فمنیسم                    سال تولید: ۱۳۸۹

فهرست