موضوع کلیپ: مستند محترم خانم
گوهرشاد
مدت پخش: ۴:۲۸ دقیقه

موضوع کلیپ: روایات تاریخی و هنرمندانه از زمینه ها و ابعاد حادثه گوهرشاد
مدت پخش: ۴:۲۲ دقیقه

موضوع کلیپ: کلیپ همایش سروهای فیروزه اd
گوهرشاد
مدت پخش:
۴:۳۹ دقیقه

موضوع کلیپ: گزارش شبکه افق از حادثه تاریخی گوهرشاد
مدت پخش: ۴:۴۵ دقیقه

موضوع کلیپ: ضربه دوازدهم
مدت پخش: ۶:۳۶ دقیقه

موضوع کلیپ: واقعه گوهرشاد
مدت پخش: ۱:۴۱ دقیقه

فهرست