ماهانه حجاب

  • با ثبت نام در این طرح می توانید مبلغ ده هزار تومان را بصورت ماهیانه پرداخت نمایید و با این کار ارزشمندتان، امکان برنامه ریزی بلندمدت و مستمر برنامه های مختلف فرهنگی و تبلیغی با موضوع عفاف و حجاب در سراسر کشور را فراهم نمایید.
فهرست