شیوه نامه اجرای کارگاهها را به طور کامل مطالعه نموده و متعهد به اجرای آن می باشم.
تاریخ و ساعت برگزاری با استاد توافق شده و آن را پذیرفته ام
فهرست