جهاد مالی حجاب

  • تأمین هزینه های برگزاری یک یا چند کارگاه رایگان برای دختران نوجوان و جوان
  • تأمین هزینه های برگزاری یک یا چند دوره آموزشی ویژه خواهران مُبلّغ
  • تأمین هزینه های طراحی و تولید یک یا چند محصول حجاب و سبک زندگی عفیفانه
  • تأمین هزینه تولید محتوای مؤثر با موضوع حجاب و سبک زندگی عفیفانه در فضای مجازی خصوصا شبکه های اجتماعی
فهرست