وقف حجاب

  • وقف ساختمان، زمین یا … جهت استفاده فرهنگی برای تبلیغ حجاب در سراسر کشور
  • کمک به ساخت یا تکمیل بنا جهت استفاده فرهنگی برای تبلیغ حجاب در سراسر کشور
  • کمک به تجهیز موسسات فرهنگی فعال حجاب در سراسر کشور
فهرست