برنامه تلویزیونی چراغ

برنامه تلویزیونی چراغ – فصل اول
۲۹ قسمت
 

موضوع: روایت فعالیت های موثر و موفق در تبلیغ حجاب و امر به معروف و نهی از منکر
باحضور: بانوان منتخب فعال در عرصه فرهنگی و تربیتی از سراسر کشور
سال تولید: ۱۳۹۸
تهیه کننده: مصطفی هیودی
سردبیر: محمدحسن زمان وزیری
گروه نویسندگان: فاطمه مهرابی، نعیمه اسلاملو
مجری طرح: موسسه فرهنگی هنری کاربردی خیبر
به سفارش گروه اجتماعی شبکه ۵ سیما

برنامه تلویزیونی چراغ – فصل دوم
۵۵ قسمت
 موضوع: روایت فعالیت های موثر و موفق تبلیغ حجاب و امر به معروف و نهی از منکر
 باحضور: بانوان منتخب فعال در عرصه فرهنگی و تربیتی از سراسر کشور
 سال تولید: ۱۳۹۹
 تهیه کننده: مصطفی هیودی
 سردبیر: محمدحسن زمان وزیری
 سرپرست گروه نویسندگان: نعیمه اسلاملو
 گروه نویسندگان: نعیمه اسلاملو، فرشته ذوالفقاری، آزاده اکبری
 مجری طرح: موسسه فرهنگی هنری کاربردی خیبر
 به سفارش گروه اجتماعی شبکه ۵ سیما

برنامه تلویزیونی چراغ – فصل سوم
۵۲ قسمت

 موضوع: بیان منافع رعایت حجاب و حریم بین زن و مرد و تبعات عدم رعایت آنها همراه با مطالعه موردی
 باحضور: بانوان باسابقه ی مشاور خانواده، وکیل، قاضی، مددکار اجتماعی، فعال فضای مجازی، مُبلّغ و …
 سال تولید: ۱۴۰۰
 تهیه کننده: مصطفی هیودی
 سردبیر: محمدحسن زمان وزیری
 نویسنده: نعیمه اسلاملو
 مجری طرح: موسسه فرهنگی هنری کاربردی خیبر
 به سفارش گروه اجتماعی شبکه ۵ سیما

فهرست