قسمت اول
مهمان برنامه: خانم صدف صادقی
عنوان: فعال فرهنگی و پژوهشگر | البرز
موضوع: ارائه تجربیات فعالیت تبلیغی در مدارس دخترانه
زمان پخش: ۱۰ مهرماه ۱۳۹۸
مدت: ۲۶ دقیقه

قسمت دوم
مهمان برنامه
: خانم رویا متهور حبیبی

عنوان: فعال فرهنگی و پژوهشگر | تهران
موضوع: ارائه تجربیات فعالیت تبلیغی در مدارس دخترانه
زمان پخش: ۱۱ مهرماه ۱۳۹۸
مدت: ۲۶ دقیقه

قسمت سوم
نام مهمان
: خانم مریم ناصرخاکی

عنوان: پژوهشگر و نویسنده | البرز
موضوع: ارائه تجربیات فعالیت تبلیغی در مدارس دخترانه با دختران نوجوان
زمان پخش: ۱۷ مهرماه ۱۳۹۸
مدت: ۲۵ دقیقه

قسمت چهارم
مهمان برنامه
: خانم سمیرا علی بخشی

عنوان: فعال فرهنگی | البرز
موضوع: ارائه تجربیات فعالیت تبلیغی در مدارس دخترانه
زمان پخش: ۱۸ مهرماه ۱۳۹۸
مدت: ۲۷ دقیقه

قسمت پنجم
مهمان برنامه
: خانم فرشته ذوالفقاری

عنوان: فعال فرهنگی | البرز
موضوع:ارائه تجربیات فعالیت تبلیغی در موضوع روابط در مدارس دخترانه
زمان پخش: ۲۴ مهرماه ۱۳۹۸
مدت: ۲۵ دقیقه

قسمت ششم
مهمان برنامه: خانم آزاده اکبری

عنوان: فعال فرهنگی و پژوهشگر | تهران
موضوع: ارائه تجربیات فعالیت تبلیغی در مدارس دخترانه
زمان پخش: ۲۵ مهرماه ۱۳۹۸
مدت: ۲۵ دقیقه

قسمت هفتم
مهمان برنامه: خانم زهرا غلامزاده

عنوان: فعال فرهنگی | البرز
موضوع: ارائه تجربیات فعالیت تبلیغی در مدارس دخترانه
زمان پخش:  ۱ آبان ماه ۱۳۹۸
مدت: ۲۶ دقیقه

قسمت هشتم
مهمان برنامه: خانم منانه محمودی

عنوان:فعال فرهنگی | گیلان
موضوع برنامه: ارائه تجربیات فعالیت تبلیغی و تعامل با والدین در مدارس دخترانه 
زمان پخش: ۲ آبان ماه ۱۳۹۸
مدت: ۲۴ دقیقه

قسمت نهم
مهمان برنامه: خانم زهرا اسلاملو

عنوان: فعال فرهنگی و پژوهشگر | البرز
موضوع: ارائه تجربیات فعالیت تبلیغی در مدارس دخترانه
زمان پخش: ۸ آبان ماه ۱۳۹۸
مدت: ۲۶ دقیقه

قسمت دهم
مهمان برنامه: خانم فرزانه محمدی

عنوان: فعال فرهنگی | البرز
موضوع: ارائه تجربیات فعالیت تبلیغی در مدارس دخترانه
زمان پخش: ۹ آبان ماه ۱۳۹۸
مدت: ۲۳ دقیقه

قسمت یازدهم
مهمان برنامه: خانم سمانه طائب

عنوان: فعال فرهنگی | گیلان
موضوع: ارائه تجربیات فعالیت تبلیغی در مدارس دخترانه، اردو دانشگاه، امربه به معروف
زمان پخش: ۱۵ آبان ماه ۱۳۹۸
مدت: ۲۵ دقیقه

قسمت دوازدهم
مهمان برنامه: خانم صدیقه سادات میر صادقی

عنوان: معلم،‌ فعال فرهنگی | فارس
موضوع: ارائه تجربیات فعالیت تبلیغی در هیئت و کانون فرهنگی 
زمان پخش: ۱۶ آبان ماه ۱۳۹۸
مدت: ۲۶ دقیقه

قسمت سیزدهم
مهمان برنامه: خانم نگین عابدین زاده |
قسمت اول
عنوان: فعال فرهنگی | تهران
موضوع: بیان خاطرات تحول و فعالیت تبلیغی در مدارس دخترانه
زمان پخش: ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۸
مدت: ۲۶ دقیقه

قسمت چهاردهم
مهمان برنامه: خانم نگین عابدین زاده |
قسمت دوم
عنوان: فعال فرهنگی | تهران
موضوع: بیان خاطرات تحول و فعالیت تبلیغی در مدارس دخترانه
زمان پخش: ۲۳ آبان ماه ۱۳۹۸
مدت: ۲۵ دقیقه

قسمت پانزدهم
مهمان برنامه: خانم فاطمه بیگی

عنوان: فعال فرهنگی | فارس
موضوع: بیان خاطرات تبلیغ در فضای مجازی و فضاهای عمومی 
زمان پخش: ۲۹ آبان ماه ۱۳۹۸
مدت: ۲۶ دقیقه

قسمت شانزدهم
مهمان برنامه: خانم فاطمه سلیمانی

عنوان: فعال فرهنگی | تهران 
موضوع: بیان خاطرات تبلیغ در فضای مجازی و فضاهای عمومی 
زمان پخش: ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸
مدت: ۲۶دقیقه

قسمت هفدهم
مهمان برنامه: خانم ثمین صفالو |
قسمت اول
عنوان: فعال فرهنگی | تهران
موضوع: بیان خاطرات تحول و فعالیت تبلیغی در مدارس دخترانه
زمان پخش: ۶ آذر ماه ۱۳۹۸
مدت: ۲۷ دقیقه

قسمت هجدهم
مهمان برنامه: خانم ثمین صفالو |
قسمت دوم
عنوان: فعال فرهنگی | تهران
موضوع: بیان خاطرات تحول و فعالیت تبلیغی در مدارس دخترانه
زمان پخش: ۷ آذر ماه ۱۳۹۸
مدت: ۲۴ دقیقه

قسمت نوزدهم
مهمان برنامه: خانم ملیکا سلیمی

عنوان: فعال فرهنگی | تهران
موضوع: بیان خاطرات تبلیغ در فضای مجازی و فضاهای عمومی 
زمان پخش: ۱۳ آذر ماه ۱۳۹۸
مدت: ۲۶ دقیقه

قسمت بیستم
مهمان برنامه: خانم مهسا طیبی

عنوان: فعال فرهنگی | البرز
موضوع: ارائه تجربیات فعالیت تبلیغی در مدارس دخترانه و دختران نوجوان 
زمان پخش: ۱۴ آذر ماه ۱۳۹۸
مدت: ۲۶دقیقه

قسمت بیست و یکم
مهمان برنامه: خانم مهسا سطوتی |
قسمت اول
عنوان: فعال فرهنگی | فارس
موضوع: بیان خاطرات تحول و فعالیت تبلیغی در هیئت و کانون فرهنگی
زمان پخش: ۱۹ آذر ماه ۱۳۹۸
مدت: ۲۴ دقیقه

قسمت بیست و دوم
مهمان برنامه: خانم مهسا سطوتی |
قسمت دوم
عنوان: فعال فرهنگی | فارس
موضوع: بیان خاطرات تحول و فعالیت تبلیغی در هیئت و کانون فرهنگی
زمان پخش:  ۲۰ آذر ماه ۱۳۹۸
مدت: ۲۵ دقیقه

قسمت بیست و سوم
مهمان برنامه: خانم فاطمه منیعی

عنوان: فعال فرهنگی | کرمانشاه
موضوع: ارائه تجربیات فعالیت تبلیغی در مدارس دخترانه و فضای مجازی
زمان پخش: ۲۷ آذر ماه ۱۳۹۸
مدت: ۲۴ دقیقه

قسمت بیست و چهارم
مهمان برنامه: خانم نجمه آردیان

عنوان: معلم، فعال فرهنگی | اصفهان
موضوع: ارائه تجربیات فعالیت تبلیغی در مدارس دخترانه و در مراکز مختلف
زمان پخش: ۲۸ آذر ماه ۱۳۹۸
مدت: ۲۷ دقیقه

قسمت بیست و پنجم
مهمان برنامه: خانم زهرا مظفریان

عنوان: فعال فرهنگی | البرز
موضوع: بیان خاطرات تبلیغ در فضای مجازی و فضاهای عمومی
زمان پخش: ۴ دی ماه ۱۳۹۸
مدت: ۲۶ دقیقه

قسمت بیست و ششم
مهمان برنامه: خانم سیده مهسا عزیزی

عنوان:  فعال فرهنگی | کردستان
موضوع: تحول و تبلیغ در نمایشگاه خارج از کشور
زمان پخش: ۵ دی ماه ۱۳۹۸
مدت: ۲۶ دقیقه

قسمت بیست و هفتم
مهمان برنامه: خانم زهرا احسان دوست

عنوان: فعال فرهنگی | تهران
موضوع: بیان خاطرات تبلیغ با دوستان 
زمان پخش: ۱۱ دی ماه ۱۳۹۸
مدت: ۲۶ دقیقه

قسمت بیست و هشتم
مهمان برنامه: خانم سیده زهرا ظاهری

عنوان: فعال فرهنگی |قم
موضوع: بیان خاطرات تبلیغ در فضای مجازی و فضاهای عمومی
زمان پخش: ۱۲ دی ماه ۱۳۹۸
مدت: ۲۵دقیقه

قسمت بیست و نهم
مهمان برنامه: خانم فاطمه مهرابی

عنوان: فعال فرهنگی، پژوهشگر و نویسنده | البرز
موضوع: ارائه تجربیات تبلیغ در مدارس دخترانه و دانشگاه
زمان پخش: ۱۴ دی ماه ۱۳۹۸
مدت: ۲۶ دقیقه

فهرست