تألیف کتاب

واحد پژوهش در حوزه تألیف، تاکنون ۳۵ عنوان کتاب، ۴ عنوان ویژه نامه، ۶ مجموعه نمایشگاهی و ۱ رمان را در کارنامه خود دارد و در حوزه مقاله، نقد و یادداشت، چندین مطلب را در نشریات معتبر علمی و تخصصی، سایت ها و جراید معتبر کشور منتشر کرده است.

فهرست