–< هفته اول >–

چالش هفته:
در جامعه‌ای که حریم زن و مرد رعایت نمی شود و از پوشش و رفتارهای نامناسب و محرک استفاده می شود، چه کسی بیشتر آسیب می‌بیند؟
الف) زنان
ب) مردان
ج) فرزندان

قسمت اول

مهمان برنامه: خانم بارگاهی
عنوان: روانشناس، مشاور | البرز
زمان پخش: ۶ تیرماه ۱۴۰۰
مدت: ۳۹ دقیقه

قسمت دوم

مهمان برنامه: خانم جهانی
عنوان: مددکار اجتماعی نیروی انتظامی | البرز
زمان پخش: ۸ تیرماه ۱۴۰۰
مدت: ۳۶ دقیقه

پیامک های منتخب:
سلام و درود و خسته نباشید بالأخره تلویزیون درمورد مهمترین مشکل این روزای جامعه یه برنامه مفید ساخت. ||| زمانی‌ عفاف ‌و حجاب ‌جامعه ‌خوب ‌بود‌ که‌ جوانانی ‌‌و مسئولانی ‌واقعا‌ انقلابی ‌و اسلامی ‌عهده‌ دار ‌این ‌مسئولیت ‌بودند. ||| برنامه قشنگی برای خانواده است با توجه به اینکه خودم وکیل هستم.

–< هفته دوم >–

چالش هفته:

فلسفه حجاب و پوشش اسلامی برای بانوان چیست؟
الف) حذف بانوان از عرصه های اجتماعی
 ب) حذف نگاه های جنسی در جامعه بمنظور شکوفایی استعدادهای انسانی بانوان
ب

قسمت سوم

مهمان برنامه: خانم داداشی
عنوان: کارشناس فرهنگی و رسانه | قم
زمان پخش: ۱۳ تیرماه ۱۴۰۰
مدت: ۳۶ دقیقه

قسمت چهارم

مهمان برنامه: خانم داداشی
عنوان: کارشناس فرهنگی و رسانه | قم
زمان پخش: ۱۵ تیرماه ۱۴۰۰
مدت: ۳۶ دقیقه

پیامک های منتخب:
سلام و درود و خسته نباشید بالأخره تلویزیون درمورد مهمترین مشکل این روزای جامعه یه برنامه مفید ساخت. ||| زمانی‌ عفاف ‌و حجاب ‌جامعه ‌خوب ‌بود‌ که‌ جوانانی ‌‌و مسئولانی ‌واقعا‌ انقلابی ‌و اسلامی ‌عهده‌ دار ‌این ‌مسئولیت ‌بودند. ||| برنامه قشنگی برای خانواده است با توجه به اینکه خودم وکیل هستم.

–< هفته سوم >–

چالش هفته:

به نمایش گذاشتن جذابیت های زنان در فضای عمومی، بی‌اخلاقی و تنوع‌طلبی را در جامعه:
الف) افزایش می دهد
 ب) کاهش می دهد
ب

قسمت پنجم

مهمان برنامه: خانم بارگاهی
عنوان: روانشناس، مشاور | البرز
زمان پخش: ۲۰ تیرماه ۱۴۰۰
مدت: ۳۷ دقیقه

قسمت ششم

مهمان برنامه: خانم بارگاهی
عنوان: روانشناس، مشاور | البرز
زمان پخش: ۲۲ تیرماه ۱۴۰۰
مدت: ۳۸ دقیقه

پیامک های منتخب:
سلام و درود و خسته نباشید بالأخره تلویزیون درمورد مهمترین مشکل این روزای جامعه یه برنامه مفید ساخت. ||| زمانی‌ عفاف ‌و حجاب ‌جامعه ‌خوب ‌بود‌ که‌ جوانانی ‌‌و مسئولانی ‌واقعا‌ انقلابی ‌و اسلامی ‌عهده‌ دار ‌این ‌مسئولیت ‌بودند. ||| برنامه قشنگی برای خانواده است با توجه به اینکه خودم وکیل هستم.

–< هفته چهارم >–

چالش هفته:

با وجود شعار آزادی در جهان چرا اینقدر به انحاء مختلف با حجاب مبارزه میشود؟
الف) چون حجاب، نماد و پرچم مسلمانی است.
 ب) چون حجاب، مانع پیشرفت زنان است.
ب

قسمت هفتم

مهمان برنامه: خانم نقاشان
عنوان: دکترای حقوق، وکیل دادگستری | تهران
زمان پخش: ۳ مردادماه ۱۴۰۰
مدت: ۳۶ دقیقه

قسمت هشتم

مهمان برنامه: خانم منتظری
عنوان: دکترای تکنولوژی آموزشی، کارشناس فرهنگی | تهران
زمان پخش: ۵ مردادماه ۱۴۰۰
مدت: ۳۷ دقیقه

پیامک های منتخب:
سلام و درود و خسته نباشید بالأخره تلویزیون درمورد مهمترین مشکل این روزای جامعه یه برنامه مفید ساخت. ||| زمانی‌ عفاف ‌و حجاب ‌جامعه ‌خوب ‌بود‌ که‌ جوانانی ‌‌و مسئولانی ‌واقعا‌ انقلابی ‌و اسلامی ‌عهده‌ دار ‌این ‌مسئولیت ‌بودند. ||| برنامه قشنگی برای خانواده است با توجه به اینکه خودم وکیل هستم.

–< هفته پنجم >–

چالش هفته:
چه نسبتی میان عدم توجه به عفاف و حجاب و دین گریزی وجود دارد؟
الف) عده ای چون اسلام رو دوست ندارد، حجاب را رعایت نمی کنند.
 ب) چون ابعاد اسلام خوب معرفی نشده عده ای جاب را رعایت نمی کنند.

قسمت نهم

مهمان برنامه: خانم فرزانه
عنوان: کارشناس فرهنگی | تهران
زمان پخش: ۱۰ مردادماه ۱۴۰۰
مدت: ۳۹ دقیقه

قسمت دهم

مهمان برنامه: خانم جعفری فر
عنوان: نخبه علمی و فعال فرهنگی |قم
زمان پخش: ۱۲ مردادماه ۱۴۰۰
مدت: ۳۶ دقیقه

پیامک های منتخب:
سلام و درود و خسته نباشید بالأخره تلویزیون درمورد مهمترین مشکل این روزای جامعه یه برنامه مفید ساخت. ||| زمانی‌ عفاف ‌و حجاب ‌جامعه ‌خوب ‌بود‌ که‌ جوانانی ‌‌و مسئولانی ‌واقعا‌ انقلابی ‌و اسلامی ‌عهده‌ دار ‌این ‌مسئولیت ‌بودند. ||| برنامه قشنگی برای خانواده است با توجه به اینکه خودم وکیل هستم.

–< هفته ششم >–

چالش هفته:

استفاده از پوشش های بدن نما و محرک، آسیب پذیری زنان را:
الف) افزایش میدهد
 ب) کاهش میدهد
ب

قسمت یازدهم

مهمان برنامه: خانم امیری
عنوان: کارشناس ارشد روانشناسی، مشاور | تهران
زمان پخش: ۱۷ مردادماه ۱۴۰۰
مدت: ۳۷ دقیقه

قسمت دوازدهم

مهمان برنامه: خانم جهانی
عنوان: مددکار اجتماعی نیروی انتظامی | البرز
زمان پخش: ۱۹ مردادماه ۱۴۰۰
مدت: ۳۸ دقیقه

پیامک های منتخب:
سلام و درود و خسته نباشید بالأخره تلویزیون درمورد مهمترین مشکل این روزای جامعه یه برنامه مفید ساخت. ||| زمانی‌ عفاف ‌و حجاب ‌جامعه ‌خوب ‌بود‌ که‌ جوانانی ‌‌و مسئولانی ‌واقعا‌ انقلابی ‌و اسلامی ‌عهده‌ دار ‌این ‌مسئولیت ‌بودند. ||| برنامه قشنگی برای خانواده است با توجه به اینکه خودم وکیل هستم.

–< هفته هفتم >–

چالش هفته:

تمرکز و بازدهی در کدام محیط آموزشی بالاتر است؟
الف) محیطی که از پوشش های سنگین و باوقار استفاده می شود و حریم زن و مرد رعایت می شود.
 ب)محیطی که لباس های تحریک کننده استفاده می شود و حریم زن و مرد رعایت نمی شود.

قسمت سیزدهم

مهمان برنامه: خانم منتظری
عنوان: دکترای تکنولوژی آموزشی، کارشناس فرهنگی | تهران
زمان پخش: ۳۱ مردادماه ۱۴۰۰
مدت: ۳۹ دقیقه

قسمت چهاردهم

مهمان برنامه: خانم غلامی
عنوان: استاد دانشگاه، روانشناس،‌ مشاور | البرز
زمان پخش: ۲ شهریور ماه ۱۴۰۰
مدت: ۳۷ دقیقه

پیامک های منتخب:
سلام و درود و خسته نباشید بالأخره تلویزیون درمورد مهمترین مشکل این روزای جامعه یه برنامه مفید ساخت. ||| زمانی‌ عفاف ‌و حجاب ‌جامعه ‌خوب ‌بود‌ که‌ جوانانی ‌‌و مسئولانی ‌واقعا‌ انقلابی ‌و اسلامی ‌عهده‌ دار ‌این ‌مسئولیت ‌بودند. ||| برنامه قشنگی برای خانواده است با توجه به اینکه خودم وکیل هستم.

–< هفته هشتم >–

چالش هفته:
چرا بعضی خانواده ها نقش خود را در تربیت عفیفانه فرزندانشان خوبی ایفا نمی کنند؟
الف) به دلیل نداشتن مهارت در نهادینه کردن فرهنگ عفاف و حجاب برای فرزندان
 ب) به دلیل اینکه نمیخواهند فرزندانشان فرهنگ عفاف و حجاب را داشته باشند

قسمت پانزدهم

مهمان برنامه: خانم امیری
عنوان: کارشناس ارشد روانشناسی، مشاور | تهران
زمان پخش: ۷ شهریور ماه ۱۴۰۰
مدت: ۳۵ دقیقه

قسمت شانزدهم

مهمان برنامه: خانم فرزانه
عنوان: کارشناس فرهنگی | تهران
زمان پخش: ۹ شهریور ماه ۱۴۰۰
مدت: ۳۸ دقیقه

پیامک های منتخب:
سلام و درود و خسته نباشید بالأخره تلویزیون درمورد مهمترین مشکل این روزای جامعه یه برنامه مفید ساخت. ||| زمانی‌ عفاف ‌و حجاب ‌جامعه ‌خوب ‌بود‌ که‌ جوانانی ‌‌و مسئولانی ‌واقعا‌ انقلابی ‌و اسلامی ‌عهده‌ دار ‌این ‌مسئولیت ‌بودند. ||| برنامه قشنگی برای خانواده است با توجه به اینکه خودم وکیل هستم.

–< هفته نهم >–

چالش هفته:

احترام به ارزش های درونی در مورد کدام زنان بیشتر است؟
الف) زنانی که پوشش و رفتارهای عفیفانه دارند.
 ب) زنانی که پوشش های بدن نما و رفتارهای محرک و جلب توجه کننده دارند.

قسمت هفدهم

مهمان برنامه: خانم امیری
عنوان: کارشناس ارشد روانشناسی، مشاور | تهران
زمان پخش: ۱۴ شهریور ماه ۱۴۰۰
مدت: ۳۷ دقیقه

قسمت هجدهم

مهمان برنامه: خانم منتظری
عنوان: دکترای تکنولوژی آموزشی، کارشناس فرهنگی | تهران
زمان پخش: ۱۶ شهریور ماه ۱۴۰۰
مدت: ۳۵ دقیقه

پیامک های منتخب:
سلام و درود و خسته نباشید بالأخره تلویزیون درمورد مهمترین مشکل این روزای جامعه یه برنامه مفید ساخت. ||| زمانی‌ عفاف ‌و حجاب ‌جامعه ‌خوب ‌بود‌ که‌ جوانانی ‌‌و مسئولانی ‌واقعا‌ انقلابی ‌و اسلامی ‌عهده‌ دار ‌این ‌مسئولیت ‌بودند. ||| برنامه قشنگی برای خانواده است با توجه به اینکه خودم وکیل هستم.

–< هفته دهم >–

چالش هفته:

حجاب چه نسبتی با مقوله آزادی دارد؟
الف) حجاب یعنی محدود کردن نگاه جنسی و لذت های آنی برای آزادی روح
 ب) حجاب یعنی محدودیت کردن زن از دستیابی به پیشرفت های اجتماعی

قسمت نوزدهم

مهمان برنامه: خانم نقاشان
عنوان:  دکترای حقوق، وکیل دادگستری | تهران
زمان پخش: ۲۱ شهریور ماه ۱۴۰۰
مدت: ۳۷ دقیقه

قسمت بیستم

مهمان برنامه: خانم منتظری
عنوان: دکترای تکنولوژی آموزشی، کارشناس فرهنگی | تهران
زمان پخش: ۲۳ شهریور ماه ۱۴۰۰
مدت: ۳۸ دقیقه

پیامک های منتخب:
سلام و درود و خسته نباشید بالأخره تلویزیون درمورد مهمترین مشکل این روزای جامعه یه برنامه مفید ساخت. ||| زمانی‌ عفاف ‌و حجاب ‌جامعه ‌خوب ‌بود‌ که‌ جوانانی ‌‌و مسئولانی ‌واقعا‌ انقلابی ‌و اسلامی ‌عهده‌ دار ‌این ‌مسئولیت ‌بودند. ||| برنامه قشنگی برای خانواده است با توجه به اینکه خودم وکیل هستم.

–< هفته یازدهم >–

چالش هفته:

در جامعه‌ای که حدود روابط زنان و مردان مدیریت و کنترل نمی‌شود چه چیزی عادی می‌شود؟
الف) عشق، خانواده و زن، عادی و کم ارزش می شوند.
 ب) میل و جاذبه ذاتی بین زن و مرد عادی میشود.
ب

قسمت بیست و یکم

مهمان برنامه: خانم اختری
عنوان: فیزیولوژیست، فعال فرهنگی و جهادی | تهران
زمان پخش: ۲۸ شهریور ماه ۱۴۰۰
مدت: ۳۶ دقیقه

قسمت بیست و دوم

مهمان برنامه: خانم موسوی
عنوان: کارشناس مامایی، روانشناس،‌مشاور | البرز
زمان پخش: ۳۰ شهریور ماه ۱۴۰۰
مدت: ۳۷ دقیقه

پیامک های منتخب:
سلام و درود و خسته نباشید بالأخره تلویزیون درمورد مهمترین مشکل این روزای جامعه یه برنامه مفید ساخت. ||| زمانی‌ عفاف ‌و حجاب ‌جامعه ‌خوب ‌بود‌ که‌ جوانانی ‌‌و مسئولانی ‌واقعا‌ انقلابی ‌و اسلامی ‌عهده‌ دار ‌این ‌مسئولیت ‌بودند. ||| برنامه قشنگی برای خانواده است با توجه به اینکه خودم وکیل هستم.

–< هفته دوازدهم >–

چالش هفته:

حذف قانون حجاب ایجاد امنیت در جامعه و آرامش در خانواده را، افزایش می دهد یا کاهش؟
الف) افزایش می دهد.
 ب) کاهش می دهد.
ب

قسمت بیست و سوم

مهمان برنامه: خانم جمشیدی
عنوان: وکیل، فعال فرهنگی و رسانه | مقیم ژاپن
زمان پخش: ۱۱ مهرماه ۱۴۰۰
مدت: ۴۰ دقیقه

قسمت بیست و چهارم

مهمان برنامه: خانم جمشیدی
عنوان: وکیل، فعال فرهنگی و رسانه | مقیم ژاپن
زمان پخش: ۱۳ مهرماه ۱۴۰۰
مدت: ۳۸ دقیقه

پیامک های منتخب:
سلام و درود و خسته نباشید بالأخره تلویزیون درمورد مهمترین مشکل این روزای جامعه یه برنامه مفید ساخت. ||| زمانی‌ عفاف ‌و حجاب ‌جامعه ‌خوب ‌بود‌ که‌ جوانانی ‌‌و مسئولانی ‌واقعا‌ انقلابی ‌و اسلامی ‌عهده‌ دار ‌این ‌مسئولیت ‌بودند. ||| برنامه قشنگی برای خانواده است با توجه به اینکه خودم وکیل هستم.

–< هفته سیزدهم >–

چالش هفته:

چرا برخی زنان برای معرفی شخصیت خود از پوشش های بدن نما و رفتارهای جلوه گرانه استفاده می کنند؟
الف) بدلیل نشناختن ارزش و استعدادهای درونی خود، از جذابیت های جسمی شان استفاده می کنند
 ب) چون استعداد دیگری ندارند

قسمت بیست و پنجم

مهمان برنامه: خانم طباطبایی
عنوان: وکیل، استاد دانشگاه | تهران
زمان پخش: ۱۸ مهرماه ۱۴۰۰
مدت: ۳۷ دقیقه

قسمت بیست و ششم

مهمان برنامه: خانم طباطبایی
عنوان: وکیل، استاد دانشگاه | تهران
زمان پخش: ۲۰ مهرماه ۱۴۰۰
مدت: ۳۹ دقیقه

پیامک های منتخب:
سلام و درود و خسته نباشید بالأخره تلویزیون درمورد مهمترین مشکل این روزای جامعه یه برنامه مفید ساخت. ||| زمانی‌ عفاف ‌و حجاب ‌جامعه ‌خوب ‌بود‌ که‌ جوانانی ‌‌و مسئولانی ‌واقعا‌ انقلابی ‌و اسلامی ‌عهده‌ دار ‌این ‌مسئولیت ‌بودند. ||| برنامه قشنگی برای خانواده است با توجه به اینکه خودم وکیل هستم.

–< هفته چهاردهم >–

چالش هفته:
شکل لباس پوشیدن یک فرد در جامعه از چه لحاظ روی دیگر افراد جامعه تاثیرگذار است؟
الف) اگر بدن نما و محرک باشد، امنیت و آرامش فرد و جامعه را به مخاطره می اندازند.
 ب) به هر شکل باشد هیچ تاثیری روی دیگر افراد جامعه ندارد.

قسمت بیست و هفتم

مهمان برنامه: خانم اختری
عنوان: فیزیولوژیست، فعال فرهنگی و جهادی | تهران
زمان پخش: ۲۵ مهرماه ۱۴۰۰
مدت: ۳۷ دقیقه

قسمت بیست و هشتم

مهمان برنامه: خانم سریر
عنوان: وکیل،‌استاد دانشگاه | تهران
زمان پخش: ۲۷ مهرماه ۱۴۰۰
مدت: ۳۹ دقیقه

پیامک های منتخب:
سلام و درود و خسته نباشید بالأخره تلویزیون درمورد مهمترین مشکل این روزای جامعه یه برنامه مفید ساخت. ||| زمانی‌ عفاف ‌و حجاب ‌جامعه ‌خوب ‌بود‌ که‌ جوانانی ‌‌و مسئولانی ‌واقعا‌ انقلابی ‌و اسلامی ‌عهده‌ دار ‌این ‌مسئولیت ‌بودند. ||| برنامه قشنگی برای خانواده است با توجه به اینکه خودم وکیل هستم.

–< هفته پانزدهم >–

چالش هفته:

معیارِ تدوین قوانین پوشش و عفاف در جامعه چه باید باشد؟
الف) احکام الهی و ضوابط اسلامی
 ب) هر کس به سلیقه خودش تشخیص بدهد چه بپوشد.

قسمت بیست و نهم

مهمان برنامه: خانم اسعد
عنوان: مُبلغ دینی | بانوی آرژانتینی
زمان پخش: ۹ آبان ماه ۱۴۰۰
مدت: ۳۹ دقیقه

قسمت سی ام

مهمان برنامه: خانم اسعد
عنوان: مُبلغ دینی | بانوی آرژانتینی
زمان پخش: ۱۱ آبان ماه ۱۴۰۰
مدت: ۳۹ دقیقه

پیامک های منتخب:
سلام و درود و خسته نباشید بالأخره تلویزیون درمورد مهمترین مشکل این روزای جامعه یه برنامه مفید ساخت. ||| زمانی‌ عفاف ‌و حجاب ‌جامعه ‌خوب ‌بود‌ که‌ جوانانی ‌‌و مسئولانی ‌واقعا‌ انقلابی ‌و اسلامی ‌عهده‌ دار ‌این ‌مسئولیت ‌بودند. ||| برنامه قشنگی برای خانواده است با توجه به اینکه خودم وکیل هستم.

–< هفته شانزدهم >–

چالش هفته:
با توجه به اینکه زنان بیشتر از مردان قربانی فرهنگ بی بندوباری میشوند، برای جلوگیری از این ظلم چه باید کرد؟
لف) باید توأمان فرهنگ چشم پاکی و عفاف در مردان و عفاف و حجاب در زنان را تقویت کرد.
ب) فقط کافی است مردان جامعه رعایت کنند.

قسمت سی و یکم

مهمان برنامه: خانم  اختری
عنوان: فیزیولوژیست، فعال فرهنگی و جهادی | تهران
زمان پخش: ۱۶ آبان ماه ۱۴۰۰
مدت: ۳۸ دقیقه

قسمت سی و دوم

مهمان برنامه: خانم حسینی
عنوان: نویسنده،‌ فعال فرهنگی | مقیم کانادا
زمان پخش: ۱۸ آبان ماه ۱۴۰۰
مدت: ۳۹ دقیقه

پیامک های منتخب:
سلام و درود و خسته نباشید بالأخره تلویزیون درمورد مهمترین مشکل این روزای جامعه یه برنامه مفید ساخت. ||| زمانی‌ عفاف ‌و حجاب ‌جامعه ‌خوب ‌بود‌ که‌ جوانانی ‌‌و مسئولانی ‌واقعا‌ انقلابی ‌و اسلامی ‌عهده‌ دار ‌این ‌مسئولیت ‌بودند. ||| برنامه قشنگی برای خانواده است با توجه به اینکه خودم وکیل هستم.

–< هفته هفدهم >–

چالش هفته:
فارغ از نقش دشمنان داخلی و خارجی در بوجود آمدن شرایط نامناسب عفاف و حجاب در کشور، چه کسانی بیشتر از همه کم کاری و کوتاهی کردند؟
الف) مسئولین کشور و متولیان فرهنگی
 ب) حوزه و روحانیت
 ج) متدینین جامعه

قسمت سی و سوم

مهمان برنامه: خانم طالبی
عنوان: مددکار اجنماعی،‌ کارشناس فرهنگی و رسانه | تهران
زمان پخش: ۲۳ آبان ماه ۱۴۰۰
مدت: ۳۸ دقیقه

قسمت سی و چهارم

مهمان برنامه: خانم رضایی
عنوان: وکیل | تهران
زمان پخش: ۲۵ آبان ماه ۱۴۰۰
مدت: ۳۹ دقیقه

پیامک های منتخب:
سلام و درود و خسته نباشید بالأخره تلویزیون درمورد مهمترین مشکل این روزای جامعه یه برنامه مفید ساخت. ||| زمانی‌ عفاف ‌و حجاب ‌جامعه ‌خوب ‌بود‌ که‌ جوانانی ‌‌و مسئولانی ‌واقعا‌ انقلابی ‌و اسلامی ‌عهده‌ دار ‌این ‌مسئولیت ‌بودند. ||| برنامه قشنگی برای خانواده است با توجه به اینکه خودم وکیل هستم.

–< هفته هجدهم >–

چالش هفته:

توجه افراد به استعدادها و ارزش های درونی کدام زنان بیشتر است؟
الف) زنانی که پوشش و رفتارهای عفیفانه دارند.
 ب) زنانی که پوشش های بدن نما و رفتارهای محرک و جلب توجه کننده دارند.

قسمت سی و پنجم

مهمان برنامه: خانم غلامی
عنوان:  استاد دانشگاه، روانشناس،‌ مشاور | البرز
زمان پخش: ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰
مدت: ۳۵ دقیقه

قسمت سی و ششم

مهمان برنامه: خانم طباطبایی
عنوان: استاد دانشگاه، مشاور | تهران
زمان پخش: ۲ آذر ماه ۱۴۰۰
مدت: ۴۰ دقیقه

پیامک های منتخب:
سلام و درود و خسته نباشید بالأخره تلویزیون درمورد مهمترین مشکل این روزای جامعه یه برنامه مفید ساخت. ||| زمانی‌ عفاف ‌و حجاب ‌جامعه ‌خوب ‌بود‌ که‌ جوانانی ‌‌و مسئولانی ‌واقعا‌ انقلابی ‌و اسلامی ‌عهده‌ دار ‌این ‌مسئولیت ‌بودند. ||| برنامه قشنگی برای خانواده است با توجه به اینکه خودم وکیل هستم.

–< هفته نوزدهم >–

چالش هفته:
اگر تذکر دادن در مورد پوشش و رفتارهای غیرعفیفانه در جامعه، باور افراد را عوض نکند، پس چه کارکردی دارد؟
الف) با ایجاد احساس ناخوشایند از انجام گناه در جامعه، زمینه ارتکاب به آن را کاهش میدهد.
 ب) هیچ کارکردی ندارد.

قسمت سی و هفتم

مهمان برنامه: خانم حسینی
عنوان: نویسنده، فعال فرهنگی | مقیم کانادا
زمان پخش: ۷ آذر ماه ۱۴۰۰
مدت: ۳۹ دقیقه

قسمت سی و هشتم

مهمان برنامه: خانم حسینی
عنوان: نویسنده، فعال فرهنگی | مقیم کانادا
زمان پخش: ۹ آذر ماه ۱۴۰۰
مدت: ۳۸ دقیقه

پیامک های منتخب:
سلام و درود و خسته نباشید بالأخره تلویزیون درمورد مهمترین مشکل این روزای جامعه یه برنامه مفید ساخت. ||| زمانی‌ عفاف ‌و حجاب ‌جامعه ‌خوب ‌بود‌ که‌ جوانانی ‌‌و مسئولانی ‌واقعا‌ انقلابی ‌و اسلامی ‌عهده‌ دار ‌این ‌مسئولیت ‌بودند. ||| برنامه قشنگی برای خانواده است با توجه به اینکه خودم وکیل هستم.

–< هفته بیستم >–

چالش هفته:

عدم رعایت حریم ها، آرایش، تن نمایی و جلوه گری زنان در جامعه،
الف) به وفاداری همسرانشان کمک می کند.
 ب) فضای جامعه را برای وفاداری همسران مسموم می کند.

قسمت سی و نهم

مهمان برنامه: خانم صارمی
عنوان: وکیل، فعال رسانه | تهران
زمان پخش: ۱۴ آذر ماه ۱۴۰۰
مدت: ۴۰ دقیقه

قسمت چهلم

مهمان برنامه: خانم موسوی
عنوان:  کارشناس مامایی، روانشناس،‌مشاور | البرز
زمان پخش: ۱۶ آذر ماه ۱۴۰۰
مدت: ۳۸ دقیقه

پیامک های منتخب:
سلام و درود و خسته نباشید بالأخره تلویزیون درمورد مهمترین مشکل این روزای جامعه یه برنامه مفید ساخت. ||| زمانی‌ عفاف ‌و حجاب ‌جامعه ‌خوب ‌بود‌ که‌ جوانانی ‌‌و مسئولانی ‌واقعا‌ انقلابی ‌و اسلامی ‌عهده‌ دار ‌این ‌مسئولیت ‌بودند. ||| برنامه قشنگی برای خانواده است با توجه به اینکه خودم وکیل هستم.

–< هفته بیست و یکم >–

چالش هفته:
برای ترویج فرهنگ عفاف و حجاب و جلوگیری از آسیب های فرهنگ بی بندوباری چه باید کرد؟
الف) اولویت با کارهای فرهنگی است اما برای مدیریت برخی ناهنجاری های به قوانین بازدارنده هم نیاز داریم.
 ب) صرفاً کافیست کارهای فرهنگی انجام داد، نیازی به هیچ قانونی نیست.

قسمت چهل و یکم

مهمان برنامه: خانم هوشینو (بانوی تازه مسلمان شده ژاپنی) | قسمت اول
عنوان: مُبلغ دینی | بانوی ژاپنی
زمان پخش: ۲۱ آذر ماه ۱۴۰۰
مدت: ۳۹ دقیقه

قسمت چهل و دوم

مهمان برنامه: خانم هوشینو (بانوی تازه مسلمان شده ژاپنی) | قسمت دوم
عنوان: مُبلغ دینی | بانوی ژاپنی
زمان پخش: ۲۳ آذر ماه ۱۴۰۰
مدت: ۳۶ دقیقه

پیامک های منتخب:

سلام و درود و خسته نباشید بالأخره تلویزیون درمورد مهمترین مشکل این روزای جامعه یه برنامه مفید ساخت. ||| زمانی‌ عفاف ‌و حجاب ‌جامعه ‌خوب ‌بود‌ که‌ جوانانی ‌‌و مسئولانی ‌واقعا‌ انقلابی ‌و اسلامی ‌عهده‌ دار ‌این ‌مسئولیت ‌بودند. ||| برنامه قشنگی برای خانواده است با توجه به اینکه خودم وکیل هستم.

–< هفته بیست و دوم >–

چالش هفته:

بنظر شما وضعیت رعایت عفاف و حجاب امروز در کشور ما چگونه است؟
الف) وضعیت خوب نیست، باید فرهنگ سازی شود.
 ب) رعایت حجاب در کشور بیش از اندازه است و باید کمتر از این باشد.

قسمت چهل و سوم

مهمان برنامه: خانم تدین سعدی
عنوان: قاضی، استاد دانشگاه | تهران
زمان پخش: ۱۹ دی ماه ۱۴۰۰
مدت: ۳۸ دقیقه

قسمت چهل و چهارم

مهمان برنامه: خانم طالبی
عنوان: مددکار اجنماعی،‌ کارشناس فرهنگی و رسانه | تهران
زمان پخش: ۲۱ دی ماه ۱۴۰۰
مدت: ۳۶ دقیقه

پیامک های منتخب:
سلام و درود و خسته نباشید بالأخره تلویزیون درمورد مهمترین مشکل این روزای جامعه یه برنامه مفید ساخت. ||| زمانی‌ عفاف ‌و حجاب ‌جامعه ‌خوب ‌بود‌ که‌ جوانانی ‌‌و مسئولانی ‌واقعا‌ انقلابی ‌و اسلامی ‌عهده‌ دار ‌این ‌مسئولیت ‌بودند. ||| برنامه قشنگی برای خانواده است با توجه به اینکه خودم وکیل هستم.

–< هفته بیست و سوم >–

چالش هفته:
چه نسبتی بین دل پاک و عدم رعایت حجاب وجود دارد؟
الف) اگر افراد دلشان پاک باشد نیازی به رعایت حجاب نیست.
 ب) پوشش و رفتارهای غیرعفیفانه تأثیرات مضر خودشان را دارند، حتی اگر دل پاک باشد.

قسمت چهل و پنجم

مهمان برنامه: خانم سریر
عنوان: وکیل،‌ استاد دانشگاه | تهران
زمان پخش: ۲۶ دی ماه ۱۴۰۰
مدت: ۳۹ دقیقه

قسمت چهل و ششم

مهمان برنامه: خانم جمشیدی
عنوان: وکیل، فعال فرهنگی و رسانه | مقیم ژاپن
زمان پخش: ۲۸ دی ماه ۱۴۰۰
مدت: ۴۰ دقیقه

پیامک های منتخب:
سلام و درود و خسته نباشید بالأخره تلویزیون درمورد مهمترین مشکل این روزای جامعه یه برنامه مفید ساخت. ||| زمانی‌ عفاف ‌و حجاب ‌جامعه ‌خوب ‌بود‌ که‌ جوانانی ‌‌و مسئولانی ‌واقعا‌ انقلابی ‌و اسلامی ‌عهده‌ دار ‌این ‌مسئولیت ‌بودند. ||| برنامه قشنگی برای خانواده است با توجه به اینکه خودم وکیل هستم.

–< هفته بیست و چهارم >–

چالش هفته:

آیا عموم مردان جامعه به نقش خویشتن داری، محافظتی و حمایتی خود در حفظ جامعه عفیف به درستی عمل می کنند؟
الف) بله
 ب) خیر

قسمت چهل و هفتم

مهمان برنامه: خانم رضایی
عنوان: وکیل | تهران
زمان پخش: ۳ بهمن ماه ۱۴۰۰
مدت: ۴۰ دقیقه

قسمت چهل و هشتم

مهمان برنامه: خانم صارمی
عنوان: وکیل، فعال رسانه| تهران
زمان پخش: ۵ بهمن ماه ۱۴۰۰
مدت: ۳۸ دقیقه

پیامک های منتخب:
سلام و درود و خسته نباشید بالأخره تلویزیون درمورد مهمترین مشکل این روزای جامعه یه برنامه مفید ساخت. ||| زمانی‌ عفاف ‌و حجاب ‌جامعه ‌خوب ‌بود‌ که‌ جوانانی ‌‌و مسئولانی ‌واقعا‌ انقلابی ‌و اسلامی ‌عهده‌ دار ‌این ‌مسئولیت ‌بودند. ||| برنامه قشنگی برای خانواده است با توجه به اینکه خودم وکیل هستم.

–< هفته بیست و پنجم >–

چالش هفته:

مهم ترین بستر حضور زنان در دوران پهلوی در چه عرصه ای بود؟
الف) جلوه گری های جسمی
 ب) ارزش ها و کمالات انسانی
ب

قسمت چهل و نهم

مهمان برنامه: خانم اسعد
عنوان: مُبلغ دینی | بانوی آرژانتینی
زمان پخش: ۲۴ بهمن ماه ۱۴۰۰
مدت: ۴۰ دقیقه

قسمت پنجاهم

مهمان برنامه: خانم اسلاملو
عنوان: محقق،‌ نویسنده | البرز
زمان پخش: ۲۶ بهمن ماه ۱۴۰۰
مدت: ۴۰ دقیقه

پیامک های منتخب:
سلام و درود و خسته نباشید بالأخره تلویزیون درمورد مهمترین مشکل این روزای جامعه یه برنامه مفید ساخت. ||| زمانی‌ عفاف ‌و حجاب ‌جامعه ‌خوب ‌بود‌ که‌ جوانانی ‌‌و مسئولانی ‌واقعا‌ انقلابی ‌و اسلامی ‌عهده‌ دار ‌این ‌مسئولیت ‌بودند. ||| برنامه قشنگی برای خانواده است با توجه به اینکه خودم وکیل هستم.

–< هفته بیست و ششم >–

چالش هفته:
روابط آزادانه دختر و پسر بیشتر برای آینده زندگی آنها آسیب محسوب می شود یا فرصت؟
الف) آسیب، چون هیجانات، فرصت انتخاب عاقلانه را نمی دهند.
 ب) فرصت، چون باعث شناخت درست جنس مخالف می شود.

قسمت پنجاه و یکم

مهمان برنامه: خانم جمشیدی
عنوان: وکیل،‌ فعال فرهنگی و رسانه | مقیم ژاپن
زمان پخش: ۱ اسفند ماه ۱۴۰۰
مدت: ۳۹ دقیقه

قسمت پنجاه و دوم

مهمان برنامه: خانم تدین سعدی
عنوان: قاضی، استاد دانشگاه | تهران
زمان پخش: ۳ اسفند ماه ۱۴۰۰
مدت: ۳۹ دقیقه

پیامک های منتخب:
سلام و درود و خسته نباشید بالأخره تلویزیون درمورد مهمترین مشکل این روزای جامعه یه برنامه مفید ساخت. ||| زمانی‌ عفاف ‌و حجاب ‌جامعه ‌خوب ‌بود‌ که‌ جوانانی ‌‌و مسئولانی ‌واقعا‌ انقلابی ‌و اسلامی ‌عهده‌ دار ‌این ‌مسئولیت ‌بودند. ||| برنامه قشنگی برای خانواده است با توجه به اینکه خودم وکیل هستم.

فهرست